Make your own free website on Tripod.com

Xin Liên Lạc Với DragonNet Solutions

Chuyên phụ trách:
  • Cố vấn về Web marketing và tăng hiệu năng để tăng thương vụ nhanh nhất
  • Các hình thức Web site để có nhiều người viếng thăm và dùng dịch vụ Lượng định Web site hiện tại của quý vị để cải tiến hình thức và nội dung Có một homepage hay gia viên riêng cho gia đình hay cá nhân mình

Thật hiệu quả cho:

  • Chợ, nhà hàng, xây cất, sửa chữa Các văn phòng và cơ sở thương mãi
  • Các dịch vụ cung ứng ngay tại nhà của quí vị
    Các cơ quan, hội đoàn tôn giáo hay xã hội thuộc non-profit organization

 

Ðể biết DragonNet Solutions có thể giúp bạn như thế nào trong việc đạt được kết quả khả quan từ việc quãng cáo trên mạng lưới Internet.
Xin liên lạc ngay với chúng tôi hôm nay:

DragonNet Solutions
Tel: (602) xxx-xxxx Fax: (602) xxx-xxxx
e-mail:DragonNet_PC@hotmail.com


Copyright © 2000-2001  DragonNet Computing Services
Questions and comments to: DragonNet_PC@hotmail.com

Back || Home || E-Mail