Make your own free website on Tripod.com

Ta Là Người Việt Nam

Ta là người, người Việt Nam anh dũng
Ðã bao năm xưa xâm lăng bạo cường
Ta là người, người Việt Nam yêu nước
Bốn nghìn năm cùng xây đắp quê hương

Ðiệp khúc:

Việt Nam muôn năm, Việt Nam oai hùng
Việt Nam quật cường không thể mất quê hương
Việt Nam muôn năm, Việt Nam anh dũng
Việt Nam kiêu hùng thề diệt lũ xâm lăng

Ta là người Việt Nam kiêu hãnh
Ðã hy sinh bao xương trắng máu hồng
Ta là người, người Việt Nam cương quyết
Chống ngoại xâm cùng gìn giữ non sông

Ta là người, người Việt Nam anh dũng
Giết Cộng nô ta đập tan ngục tù
Ta là người Việt Nam yêu nước
Phá xiềng gông diệt một lũ vô luân

Ta là người, người Việt Nam kiêu hãnh
Dẫu ly hương ta luôn mong ngày về
Ta là người, người Việt Nam cương quyết
Quyết mai sau về giải phóng quê hương