Make your own free website on Tripod.com

Về Với Mẹ Cha

Nguyễn Ðức Quang

1. Từ Nam Quan Cà Mau
Từ non cao rừng sâu
Gặp nhau cho non nước ta xây cầu
Người thanh niên Việt Nam quay về với xóm làng
Tiếng reo vui rộn trong lòng

2. Cùng đi lay Trường Sơn
Cùng đi xoay Hoành Sơn
Cùng đi biến ruộng hoang ra lúa thơm
Vượt khơi ra đảo xa
Lướt ngàn nước non nhà
Ta đắp bồi cho mẹ cha

3. Nhìn non sông tả tơi
Tình quê hương đầy vơi
Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi
Chờ chi không vùng lên
Thiết tha với dân lành
Cứ co ro ngồi sao đành

4. Ngày nay sang ngày mai
Dù gian nan trần ai
Hợp tay ta cùng nhau chí không sờn
Ðoàn thanh niên Việt Nam
Quyết lòng một lời nguyện
Non nước ta ta giữ gìn

5. Ðầy chông gai là đây
Ngàn âm u là đây
Vì dân đâu ngại chi phải xả thân
Toàn thanh niên Việt Nam
Sống hùng với dân mình
Ta xá gì cuộc đời ta
Ta thiết gì cuộc đời ta!