Make your own free website on Tripod.com

Việt Nam Minh Châu Trời Ðông

Hùng Lân

Việt Nam minh châu trời đông
Việt Nam nước thiêng Tiên Rồng
Non Sông như gấm hoa uy linh một phương
Xây vinh quang ngất cao bên Thái Bình Dương
Từ ngàn xưa tài danh lừng lẫy khắp nơi
Tiếng anh hùng tạc ghi núi sông muôn đời
Máu ai còn vương cỏ hoa
Giục đem tấm thân so với sơn hà
Chung tâm cương quyết ta ôn lời thề ước
Hi sinh tâm huyết mong báo đền ơn nước
Dù thân này tan tành chốn sa trường cũng cam
Thề trọn niềm trung thành với sơn hà nước Nam