Make your own free website on Tripod.com

Việt Nam! Việt Nam!

Việt Nam, Việt Nam nghe từ vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi
Việt Nam Việt Nam tên gọi là người
Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời

Việt Nam đây miền xinh tươi
Việt Nam đem vào sông núi
Tự do công bình bác ái muôn đời
Việt Nam không đòi xương máu
Việt Nam kêu gọi thương nhau
Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu

Việt Nam trên đường tương lai
Lửa thiêng soi toàn thế giới
Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời
Tình yêu đây là khí giới
Tình thương đem về muôn nơi
Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người

Việt Nam! (Muôn năm! Muôn năm!)
Việt Nam! (Muôn năm! Muôn năm!)
Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời
Việt Nam! (Muôn năm! Muôn năm!)
Việt Nam! (Muôn năm! Muôn năm!)
Việt Nam muôn đời.