Make your own free website on Tripod.com

Vịnh Hạ Long

Click vào mỗi hình để xem hình lớn và chú thích Bản Ðồ Việt Nam Mục Lục Hình Ảnh
Gulf of Tonkin Halong_175.jpg (39836 bytes) Family Boat Halong_365.jpg (39962 bytes) Family Boat Halong_359.jpg (38993 bytes) Fishing Boat Halong_184.jpg (38731 bytes)
Halong Bay Halong_201.jpg (37724 bytes) Halong Bay Halong_187.jpg (39476 bytes) Halong Bay Halong_192.jpg (39912 bytes) Halong Bay Halong_206.jpg (39856 bytes)
Halong Bay Halong_361.jpg (37695 bytes) Halong Bay Halong_362.jpg (39160 bytes) Halong Bay Halong_232.jpg (39081 bytes) Halong Bay Halong_233.jpg (38835 bytes)
Cat Ba Island Cat_Ba_188.jpg (39542 bytes) Cat Ba Island Cat_Ba_190.jpg (39107 bytes) Cat Ba Island Cat_Ba_191.jpg (38047 bytes) Cat Ba Island Cat_Ba_186.jpg (39556 bytes)
Click vào mỗi hình để xem hình lớn và chú thích Bản Ðồ Việt Nam Mục Lục Hình Ảnh